четвъртък, 6 декември 2012 г.


ДO 
ОМБУДСАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София 1202, 
ул. Джордж Вашингтон № 22 
Относно: Ваш изх.№ 4494/19.11.2012 г.


         

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕНЧЕВ,

С настоящото писмо бих искал да Ви благодаря за отговора на изпратения сигнал вх.№ 4494/ 31.10.2012 г., с който Ви сезирах за въвеждане на неравнопоставеност и по-неблагоприятно третиране на военослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България спрямо останалите лица, които се пенсионират при условията на чл.69 от Кодекса за социално осигуряване.

Посоченият по-горе сигнал Ви изпратих на основание чл. 24, ал.1 от Закона за омбудсмана в качеството си на физическо лице и български офицер, на който не са безразлични проблемите на военнослужещите в Българската армия. Очаквах от Вас като независим орган, който в своята дейност се ръководи от личната си съвест и морал да изразите становище по законопроекта, с който считам, че се засягат права на българските военнослужещи, а именно правото им на пенсиониране. Вашето припомняне, че не трябва да се самосезирате по сигнали и искания на политически партии и противопоставяне институцията да бъде използвана за политически цели са неотносими към конкретния случай. Именно за да не се политизира съществуващия проблем съм Ви запознал със случая като гражданин, който разчита на Вашия професионализъм в защита на правата на човека.

Не споделям Вашата позиция и отказ за съдействие, тъй като не считам, че моя сигнал е насочен срещу дейността на Народното събрание, която е извън Вашите правомощия, съгласно чл.9, ал.2,т.1 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. Искрено се надявах Вие да упражните правото си по чл.19, ал.3 от Закона за омбудсмана, а именно да проявите своя инициатива, ако констатирате, че с предвидената законова промяна на чл.69 от Кодекса за социално осигуряване не се създават необходимите условия за защита на правото за пенсиониране на българските военнослужещи. Законът Ви дава възможност да изразявате становище по законопроекти, които се отнасят до защитата на правата на човека, като не съществува ограничението това да е само по искане на Народното събрание и на Министерски съвет/ чл.19, ал.1,т.8 от Закона за омбудсмана/.

Вашият отказ да вземете отношение по случая не ми създава увереността, че българските институции, създадени за защита правата на човека, могат да действат безпристрастно и обективно.

Дата: 05.12.2012 г.                                          С уважение:
                          /Николай Цонев/
Няма коментари:

Публикуване на коментар